Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden


Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

pro-fysio.nl.nl te Zutphen, KvK 08066958

0. De door afnemer verstrekte gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld.

1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de hieronder genoemde voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

2. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogus of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde ons eigendom. Deze mogen zonder toestemming  niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter  inzage gegeven worden.

4. Toezending van aanbiedingen en/ of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order.

5. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder vooruitbetaling of een deelbetaling te leveren in geval een artikel/product (met code VT of SVT) geen voorraad artikel is met een al dan niet aangekondigde levertijd en derhalve nog geproduceerd moet worden.

6. Opdrachten per post: behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht hebben aanvaard door middel van toezending van de opdracht per post, respectievelijk de opdracht te hebben bevestigd met een orderbevestiging per post, waarbij de datum van deze orderbevestiging bepalend is. Genoemde orderbevestiging is voor beide partijen bindend. Wijzigingen in een opdracht met betrekking tot  kleur, afmetingen en aantallen zijn alleen mogelijk indien binnen 5 dagen na datum orderbevestiging door opdrachtgever wordt gereclameerd.

7. Opdrachten via het internet: behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht hebben aanvaard door middel van toezending van de opdracht via het internet, respectievelijk de opdracht te hebben bevestigd door middel van een automatisch gegenereerd e-mailbericht. Hierbij kan het zijn dat bij de uitvoering en facturering in uitzonderlijke gevallen prijzen kunnen afwijken van de prijzen die vermeld staan op het automatisch gegenereerde bevestigingsbericht. In geval van een afwijkende (gefactureerde) prijs heeft afnemer het recht de koop ongedaan te maken en betreffend artikel op kosten van  pro-fysio.nl te retourneren. Wijzigingen in de opdracht zijn binnen 3 werkdagen na datum opdracht mogelijk.

8. Indien bij de opdracht c.q. totstandkoming van de koopovereenkomst door opdrachtgever niet nadrukkelijk werd verzocht is om een specifieke afleverdatum, dan wordt geacht dat opdrachtgever zich kan vinden in een nog nader te bepalen afleverdatum en zoals eventeel is omschreven in de orderbevestiging.

9. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade hoe dan ook, ontstaan door overschrijding van de genoemde termijn.

10. Een opdracht/ koopovereenkomst die na de termijn van 5 dagen voor beide partijen bindend is geworden kan alleen worden ontbonden met toestemming van de directie van pro-fysio.nl. Een opdracht/ koopovereenkomst kan zonder toestemming van de directie van pro-fysio.nl eenzijdig worden ontbonden, indien een afspraak over het tijdstip van levering niet kan worden nagekomen én indien de termijn van levering onevenredig lang is, hierbij rekening houdend dat de maximale levertijd 4 tot  6 weken mag bedragen. Uitgezonderd zijn goederen die speciaal, na ontvangst van een opdracht, nog geproduceerd moeten worden. Deze goederen zijn onder andere  te herkennen aan de toegevoegde code VT en SVT achter het bestelnummer. Een opdracht/ koopovereenkomst kan niet worden ontbonden indien er sprake is van overmacht. Voor zover een eenzijdige ontbinding van een opdracht/ koopovereenkomst is toegestaan, dient koper dit nog wel schriftelijk, per brief, fax of e-mail te melden aan de directie van pro-fysio.nl.

11.Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats, exclusief b.t.w. en eventuele vracht - en administratiekosten (zie hiervoor onze prijslijsten).

12. De afnemer is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 2 werkdagen na ontvangst, op eventuele tekorten en/ of beschadigingen te controleren. Geconstateerde tekorten dienen binnen de genoemde  2 werkdagen aan ons te worden gemeld.

13. Bij transportschade of andere beschadigingen van het geleverde en/ of de verpakking,  dient de ontvanger op de vrachtbrief een aantekening hiervan te (laten) maken en ons hiervan onverwijld per omgaande telefonisch te informeren. Indien dit wordt nagelaten dan wordt geacht dat de ontvanger hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Reclames dienaangaande worden dan ook in beginsel niet meer in behandeling genomen.

14. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveringen) indien het niet mogelijk is om binnen 3 weken na ontvangst  van de opdracht deze in zijn geheel uit te leveren.  Deelleveringen worden afzonderlijk gefactureerd.

15.1 Indien een opdracht deels uit voorraad geleverd zou kunnen worden, behouden wij het recht voor om te wachten met een eerste uitlevering van deze goederen tot maximaal 3 weken na datum bevestiging van de opdracht,  teneinde ons in staat te stellen opdrachten in één keer uit te leveren. Indien na deze termijn de opdracht  nog niet compleet verzonden kan worden, kan opdrachtgever verzoeken om uitlevering van de voorradige goederen.

15.2 Naleveringen (restant van opdracht) voor bedragen onder de 25,00 Euro komen te vervallen indien de uitvoering daarvan tot onevenredige hoge vervoerskosten zal leiden. Indien opdrachtgever alsnog het restant van de opdracht wenst te ontvangen, zullen de extra vervoerskosten tot een maximum bedrag van 6,95 EUR exclusief btw hiervoor in rekening worden gebracht.

16. Eventuele specifieke wensen van de afnemer inzake het transport/ de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de afnemer verklaart heeft de eventuele meerdere kosten daarvan te zullen dragen. Bij volume transporten berekenen wij ongeacht het orderbedrag de kosten hiervan door tot een maximumbedrag van 50,00 Euro per levering.

17. Afwijkingen in de geleverde producten, zowel wat  betreft afmeting, kleur, vorm en verpakking, kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij de order c.q. de bij bijgeleverde zaken geheel te annuleren of geheel of gedeeltelijk betaling te weigeren dan wel een schadevergoeding te vorderen. Tenzij nadrukkelijk anders  is overeengekomen en specifieke wensen in de uitvoering van het product nader omschreven zijn in de bijlage van de orderbevestiging.

18. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de Wet geregeld is.

19. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order echter nooit te boven gaan.

20. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na de factuurdatum.

21. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Reclames worden daarna niet meer door ons in behandeling genomen.

22. Retournering van het geleverde, bij voorbeeld met betrekking omruiling of anderszins, kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke of mondelinge toestemming. Goederen die na onze toestemming worden geretourneerd dienen te allen tijde vergezeld te gaan met het door ons opgegeven referentienummer. Ongefrankeerde retourzendingen zullen geweigerd worden, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

23. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verlenen wij 12 maanden garantie m.b.t. de door onsgeleverde producten. Onderdelen zoals lampen e.d. zijn uitgesloten van enige garantie. Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten.

24. De garantie vervalt, indien door de afnemer en/ of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.

25. Beschadigde- of niet meer functionerende producten, welke niet onder de garantievoorwaarden vervangen of gerepareerd kunnen worden, kunnen voor reparatie, eerst na overleg, aan ons toegezonden worden. De kosten van transport komen voor rekening van afnemer. Onder reparatiekosten vallen: onderdelen, arbeidsloon en het
weer retour zenden van het gerepareerde product. Producten die ter beoordeling op eventuele defecten worden geretourneerd dienen door verzender voldoende te zijn gefrankeerd.

26. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot op  het moment van volledige betaling, met inbegrip van eventuele rente en kosten. Facturen dienen binnen 14 dagen na datum te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.

27. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen pro-fysio.nl. en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zutphen kennis, tenzij pro-fysio.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

01012024